Política de privadesa

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza QUALICOLOR, SL, en conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). 

S’informa els usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment quedant incorporades en els arxius amb les finalitats que s’indiquen en cada cas. 

En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d’omplir obligatòriament els camps que se li sol·liciten, sense que es pugui registrar ni enviar si no els omple tots. 

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que maqui preceptivament el check box previst a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu. 

QUALICOLOR, SL no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a la que es puguin enllaçar webs a través d’aquest portal o que s’hagin pogut establir enllaços al mateix, per la qual cosa l’Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar. 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? 

– Identitat: QUALICOLOR, SL, CIF: B-63707699

Direcció postal: C. Indústria, 39 – P.I El Bulló – 08507- Santa Eugènia de Berga-  (Barcelona)

– Telèfon: 93 8895431

– Correu electrònic:

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONAL I PER QUANT TEMPS ES CONSERVARAN?

El tractament de les dades que sol·licitem té com a finalitat atendre les seves peticions d’informació i es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l’activitat o a l’any del primer contacte.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? 

La legitimació de l’envaiment d’informació que ens sol·licita està basada en el consentiment que se li sol·licita. Podrà retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, sense que afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Les seves dades personal es tractan pel responsable de tractament, no cedint-se a tercers. 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES? 

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que us concerneixin, o no, i en aquest cas, dret d’accés a aquestes dades. 

Teniu dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. 

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. 

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el seu cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. 

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructural, d’ús comú i lectura mecànica, ja que es transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti. 

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haureu d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: c. Indústria, 39 PI El Bulló – 08507- Santa Eugènia de Berga- (Barcelona), correu electrònic 

Haurà d’acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que l’identifiqui, excepte que utilitzi la seva firma electrònica. 

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

Així mateix, l’informarem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com ho és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en la direcció c. Jorge Juan,6, -28002 -Madrid-.

© Tots els drets reservats.